Prowadzę spółkę z o.o.

Prowadzę spółkę z o.o.

Księgowość spółki z o.o. jest inna niż w przypadku księgowości jednoosobowej działalności gospodarczej. Możliwość kwalifikowania kosztów jest w tym przypadku inna oraz majątek spółki nie jest częścią majątku wspólników. Spółka z miejsca nie musi prowadzić pełnej księgowości. Taki obowiązek pojawia się tylko w przypadku spełnienia pewnych kryteriów, z których głównym jest przychód firmy.

Jak wygląda pełna księgowość – prowadzę spółkę z o.o.

W przypadku pełnej księgowości pojawiają się bardziej restrykcyjne przepisy mające na celu ochronę kontrahentów oraz interesu organów podatkowych. Wszelkie transfery finansowe muszą znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach księgowych oraz w informacjach udostępnionych z rachunków bankowych. Spółka jest także zobowiązana do sprawozdawczości i musi przygotować co roku “rachunek zysków i strat”, “bilans” i “informacje dodatkowe.”

Rachunek zysków i strat jest zestawieniem wszystkich operacji finansowych mających miejsce w przedsiębiorstwie w danym okresie. Sprawozdanie to jest źródłem kluczowych informacji o spółce, przedstawiającym obraz wyniku finansowego.

Bilans pokazuje strukturę aktywów przedsiębiorstwa, odzwierciedlając stan majątku (aktywów i pasywów) na moment jego sporządzenia.

Informacje dodatkowe to sprawozdanie różniące się znacznie, w zależności od rodzaju działalności. Są to wszystkie informacje niezamieszczone w innych sprawozdaniach, a mające duże znaczenie dla przedsiębiorstwa.

Jednym z obowiązków w spółce z o.o. jest również sporządzanie raportów kasowych, które mają okazywać aktualny stan gotówki w firmie. Jest to fakt dość istotny, bo tak jak mieliśmy już okazję wspomnieć w innym wpisie, wszystkie wydatki spółki z o.o. muszą być poniesione z jej środków.

Zoptymalizuj podatkowo spółkę z o.o.

To właśnie pełna księgowość jest odpowiedzialna za trudności z wprowadzaniem i wyprowadzaniem kapitału w spółce. Zasilenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowymi, zewnętrznymi środkami może być niezbędne, a wtedy będzie wiązać się np. opłaceniem nowych udziałów, czy sporządzeniem umowy pożyczki, co niesie za sobą dalsze skutki dla spółki z o.o.

Jednak jeśli myślimy w dalszej perspektywie o rozwoju własnej działalności, możemy spojrzeć na to, co wydawało się początkowo zaletą uproszczonej księgowości, jak na jej wadę. Gdy tylko nasza działalność staje się bardziej złożona a jej skala większa, podstawowa księgowość może okazać się niewystarczająca.Swoją drogą, nawet w jednoosobowej działalności gospodarczej, po przekroczeniu pewnego progu przychodów, pełna księgowość staje się obligatoryjna (1,2 miliona euro). Dodatkowo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością daje nam możliwość pozyskania wsparcia od zewnętrznych inwestorów. W jednoosobowej działalności gospodarczej musielibyśmy polegać na własnych środkach, gdyż nie ma w tym przypadku takiej możliwości.

Doradztwo księgowe i podatkowe

Jeśli macie pytanie co do sposobu prowadzenia księgowości w spółce z o.o. zachęcamy was do kontaktu. Możemy dokonać wstępnej analizy waszej sytuacji podatkowej i księgowej. Pozwoli to wam ocenić w jaki sposób powinny być prowadzone rozliczenia w waszej firmie. Więcej informacji na ten temat w zakładce KONTAKT.

Jeśli jesteście zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacji na temat naszego biura możecie przeczytać na poniższych stronach.

Nasi klienci

Oferta

Optymalizacja podatkowa

Nasze certyfikaty

Cennik