Zaliczka na podatek dochodowy – jak płacić?

Zaliczka na podatek dochodowy – jak płacić?

Zaliczka na podatek móże mieć wpływ na syuację podatkową twojej firmy. Zastanów się także nad tym, jak płacić zaliczki na podatek, by było to najbardziej dla ciebie korzystne.

Zaliczka na podatek – możesz ją wpłacać:

  • co miesiąc – w tym przypadku nie musisz co miesiąc składać deklaracji zaliczkowych,
  • co miesiąc w formie uproszczonej, w stałej wysokości 1/12 podatku zapłaconego w poprzednim roku lub dwa lata wstecz – nie skorzystasz z niej, jeśli nie był naliczony podatek rok wcześniej lub dwa lata wcześniej, bo urząd skarbowy nie będzie miał punktu odniesienia, by określić wartość zaliczki. Również i w tym przypadku nie składasz co miesiąc deklaracji do fiskusa. Taki sposób zaliczkowania daje możliwość przewidzenia obciążeń firmy wynikających z zobowiązania wobec fiskusa.

Zaliczka na podatek – Pamiętaj!

Jeśli wybrałeś comiesięczną, uproszczoną formę zaliczkowania na podatek, urząd skarbowy musi zostać powiadomiony na piśmie tylko o terminie pierwszej wpłaty zaliczki w roku podatkowym. Jeśli zrezygnujesz z tej formy, musisz pisemnie zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy. 

Podatnicy rozliczający się ryczałtem nie płacą zaliczek, tylko od razu podatek co kwartał – taki cykl wpłacania zaliczek na podatek stanowi swoistą formę kredytu podatkowego. Optymalizujesz w ten sposób swoje zobowiązania wobec urzędu skarbowego. W pierwszym miesiącu kwartału wystawiasz znaczące faktury przychodowe, a ponoszone koszty realizujesz w ostatnim miesiącu kwartału. Uwolnione w ten sposób środki możesz zainwestować. Zaliczki co kwartał mogą płacić tylko przedsiębiorcy rozpoczynający działalność i tzw. mali podatnicy. Mały podatnik to przedsiębiorca, którego przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro.

Zaliczki kwartalne wpłaca się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Za ostatni kwartał roku podatkowego zaliczkę wpłacasz do 20. pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Deklaracje wpłaty zaliczki składa się co kwartał. Chcąc skorzystać z możliwości kwartalnych rozliczeń, musisz powiadomić o tym na piśmie naczelnika urzędu skarbowego – także w terminie do 20. drugiego miesiąca roku podatkowego. Podobnie musisz zrobić, jeśli zrezygnujesz z takiej formy rozliczenia.

Jeśli jesteście zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacji na temat naszego biura możecie przeczytać na poniższych stronach.

Nasi klienci

Oferta

Optymalizacja podatkowa

Nasze certyfikaty

Cennik