Obniżenie stawki amortyzacyjnej jako optymalizacja podatkowa

Obniżenie stawki amortyzacyjnej jako optymalizacja podatkowa

Odpisy amortyzacyjne są elementem finansów naszej firmy, które mamy możliwość kontrolowania w relatywnie arbitralny sposób. Obniżanie stawki amortyzacyjnej potocznie jest nazywane wpływaniem na koszty in minus. Dzięki temu mamy możliwość wygenerowania większego dochodu w firmie dzięki czemu poprawiamy zdolność kredytową naszej firmy lub zapobiegamy powstawaniu straty, która nie niesie za sobą żadnych korzyści w danym okresie rozliczeniowym.

Możliwości w zakresie obniżania stawek amortyzacyjnych, zostały zawarte w art. 22i ust. 5 ustawy o PIT (analogiczna regulacja znajduje się w art.16i ust. 5 ustawy o CIT). Oznacza to że w danym okresie podatkowym (rok podatkowy) możemy mieć zadeklarowaną jedną stawkę amortyzacyjną, a w następnym możemy zadeklarować inną. Od zasady tej występują wyjątki. Dla przykładu „Nie można manipulować stawkami amortyzacyjnymi, gdy podatnik dla danego składnika majątku podjął np. metodę degresywną” – takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 02 listopada 2011 roku nr IBPBI/1/423-37/11/ZK

Zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych, wpływa m.in. na wygenerowanie wyższego dochodu, np. dla celów poprawy zdolności kredytowej, może zapobiegać wystąpieniu straty, której rozliczenie w czasie jest ograniczone lub umożliwić jej pełne odliczenie, czy też finalnie zoptymalizować wysokość kosztów uzyskania przychodu, w przypadku, gdy wartość odpisów amortyzacyjnych reglamentowana jest ustawowo, np. dla samochodów osobowych, których cena zakupu przekracza w złotych równowartość 20 000 euro.

Obniżenie stawki – Ważne!

Stosowanie narzędzia optymalizacji podatkowej w zakresie obniżania/podwyższania stawek amortyzacyjnych, możliwe jest wyłącznie po przyjęciu metody liniowej, co jest pewnym ograniczeniem w omawianej problematyce.

Optymalizacja podatkowa przez obniżenie odpisów amortyzacyjnych

Pierwszym z przykładów jest obniżenie odpisów amortyzacyjnych w przypadku zbyt niskich dochodów. Jeśli przyjmiemy sytuację gdzie przedsiębiorca wykazał stratę w poprzednich latach, a dochody uzyskane w danym roku nie skonsumują w pełni poniesionej straty w celu dokonania odpisu podatkowego korzystnym będzie wykazanie większego dochodu. Obniżenie stawek z wykazu, umożliwia wykazanie wyższej podstawy opodatkowania, a co za tym idzie zwiększa absorpcję w zakresie odliczenia straty. Ograniczenia w kontekście odliczenia straty podatkowej, zawarte zostały w art. 9 ust. 3 ustawy o PIT.

O zastosowaniu straty jako możliwości optymalizacji firmy pisaliśmy już wcześniej w przypadku metody polegającej na zakupie spółki ze stratą podatkową.

Obniżanie stawki amortyzacyjnej pozwala na dokonanie operacji optymalizującej podatkowo waszą firmę. W wyniku tego nie zostaną zmienione wartości składników majątku, jednak nastąpi wydłużenie okresu amortyzacji tych składników. Ze względu na przepisy ustawy optymalizacja taka może zostać zastosowana dla różnych składników majątku w odmiennym zakresie. Zgodnie z tym co napisaliśmy już wcześniej istnieje możliwość powrotu do poprzednich stawek wraz z nastaniem nowego roku podatkowego.

Obniżenie stawki – Jak działa odpis straty?

Kluczowym elementem w tym przypadku optymalizacji podatkowej jest chęć dokonania odpisów straty. Przepis ten umożliwia rozliczenie straty podatkowej w najbliższych po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że maksymalne rozliczenie straty w jednym roku nie może przekroczyć 50% jej wysokości. Analogiczne rozwiązanie w ustawie o CIT znajduje się w art. 7 ust. 5, jednakże z uwagi na wyodrębnienie źródeł przychodów w ustawie o CIT z dniem 1 stycznia 2018 roku, zastosowanie obniżonych stawek amortyzacyjnych w rzeczywistości uniemożliwia rozliczenie strat z operacji kapitałowych (jednakże operacja ta odniesie pozytywny skutek w zakresie rozliczania strat z innych źródeł).

Ważne!

Manipulowanie wysokością stawek amortyzacyjnych nie dotyczy wartości niematerialnych i prawnych, bowiem regulacje z art. 22i ust. 5 ustawy o PIT oraz art. 16i ust. 5 ustawy o CIT dotyczą wyłącznie środków trwałych.

Obniżenie stawki amortyzacyjnej w przypadku rozliczania transakcji kupna-sprzedaży drogich samochodów

Zagadnienie obniżania stawki amortyzacyjnej, może okazać się skuteczną formą optymalizacji podatkowej w procesie umarzania droższych samochodów osobowych. Limity ustawowe w tym zakresie, zostały zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT oraz w art. 16 ust.1 pkt 4 ustawy o CIT.

Globalna wartość odpisów amortyzacyjnych podczas umarzania takiego składnika majątku, obejmuje jednak pełną kwotę, która jest sumą części stanowiącej koszty uzyskania przychodu w aspekcie podatkowym oraz części, która nie podlega zaliczeniu do kosztów (art. 22h ust.1 pkt 1 ustaw o PIT i art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.). Ustalenie dochodu z tytułu odpłatnego zbycia środka trwałego, polega na odjęciu od zaktualizowanej jego wartości, części niezamortyzowanej.

Wartość odpisów jakich można dokonać nie może jednak przekroczyć 20 000 euro zgodnie ze średnią stawką NBP w dniu przekazania do użytkowania. Wyjątkiem od tego są samochody elektryczne gdzie stawka amortyzacji wynosi 30 000 euro. Przepisy te obowiązują od 22 lutego 2018 roku i są związane z promocją elektromobilności w Polsce.

Wnioskując z powyższego, im szybciej podatnik sprzeda taki samochód, tym wyższe koszty uzyskania przychodu wygeneruje, zatem pierwszym warunkiem dokonania wyżej przedstawionej optymalizacji, jest nie tylko zastosowanie niższej stawki amortyzacyjnej, ale też względnie szybkie zbycie takiego samochodu.